NEGAREH ONE

Art Show

ART SHOW DEPARTMENT-Moderator

Rahime Soodmand
r.soodmand@one.negareh.photo

  • Instagram
  • Facebook
  • Google

by customers

Highlights Images

Composing

2000

A History of Pottery

2001

Minimal

2002

عکاسی تبلیغاتی

Advertising Photography

عکاسی تبلیغاتی

چند مرحلھ در فرآیند عکاسی تبلیغاتی وجود دارد

اولین مرحلھ جمع آوری دیتا و اطلاعات در مورد محصول مورد تبلیغ است
مرحلھ ی دوم بودجھ ای است کھ برای آن در نظر گرفتھ شده است کھ این عدد بستھ بھ نوع کاری کھ می خواھیم انجام دھیم متغیر است .
مثلا آیا یک تک عکس است یا ساخت یک تیزر کھ طبیعتا قیمت ھای متفاوتی را رقم می زند
مرحلھ ی بعدی پیامی است کھ قرار است بھ مخاطب منتقل شود
اصلا مخاطبمان کیست و چھ جنسیتی دارد
در چھ محدوده ی سنی قرار است تبلیغات کنیم و این کھ کالا چھ مشخصاتی دارد و از این مشخصات قرار است چھ نوع تبلیغی درست شود کھ مناسب مخاطب ما باشد
در نھایت باید بھ این نکتھ توجھ شود کھ پرتاب پیام بھ مخاطب قرار است توسط چھ مدیایی صورت گیرد
عکاسی بخش کوچک اما بسیار مھمی در این ساز و کار است
مدیر ھنری در آژانس ھای تبلیغاتی رابط بین ما و مشتری است
این فرد کسی است کھ ارتباط بین طراح ، عکاس ، چاپ و سایر افراد را برقرار کرده و اطلاعات را از بخش ھای مختلف گرفتھ و ایده پردازی می کند و مشاوره می دھد
ما ھم بھ عنوان عکاس یک زیر مجموعھ داریم کھ بستھ بھ نوع کاری کھ انجام می دھیم می توانیم دستیار ، منشی صحنھ و افرادی کھ لوکیشن ھای خوبی برای عکاسی بھ ما بدھند را برای این کار انتخاب می کنبم . حتی می توانیم چاپ را ھم بھ زیر مجموعھ ی خود اضافھ کنیم 

Romantic

Speaker: Rahime Soodmand
Date: See Event Calendar
Location: Clubhouse – Negareh

 

بحث و  گفتگو در زمینه روما نتیک  با علاقه مندان  در به  تصویر  کشیدن احسا سا ت

products

Gallery Store

Photos for sale

فروش عکس

عکس مورد نظر خود را انتخا ب  کنید

RAHIME SOODMAND

Our Still Life Artist

 

About

عکاسی را با چیدمان مواد غذایی و سپس طبیعت بی جان آغاز کردم . علاقه ی زیادی به اجسام بی جان و جان بخشیدن به آن ها دارم . دوست دارم از همنشینی آن ها با همدیگر ، معنای جدیدی بسازم ، مفهوم جدیدی که بیانگر بخش هایی از جهان بینی من به دنیایی است که در آن زندگی می کنیم 
جهان بینی تخیل پرداز من دوستدار فضایی است که در آن صلح و آرامش ، الویت اصلی آن است و در این راه سعی کردم از ذات طبیعت دوست خود و نور طبیعی استفاده کنم و از ترکیب همه ی این ها به چیدمان هایی برسم که اکنون شما تماشاگر آن هستید

کارهایی که می توانم انجام دهم
چیدمان مواد غذایی و عکاسی از آن ها
 عکاسی از طبیعت بی جان در دو زمینه ی ، مفهومی و دکوراتیو
تدوین موزیک ویدئو و تیزر های کوتاه با پریمیر 
تولید ویدئوهای آموزشی برای چیدمان و نورپردازی آن ها 

سرویس خدما ت عکاسی مدرن

Negareh Art Show Team
&
Services

  • Photo y- Tehran- Iran
  • Photo x- sari – Iran
  • Photo V- Saarlouis- germany

Address

NEGAREH PORTAL INTERNATIONAL
AM WALLGRABEN 1
66740 Saarlouis
Germany
www.one.negareh.photo

Open Hours

Monday – Friday: 10am – 6pm – Local Time
Virtual: 7 Day / 24 H.
Holidays: Closed

Subscribe